Leeuwenhof Akademie – Voorskool:

Welkom by Leeuwenhof Akademie Voorskool. Hier beleef ons elke dag as ‘n ontdekkingsgeleentheid om te LEER deur SPEL! ‘n Spelende kleuter is ‘n gelukkige kleuter!

Ons gebruik ‘n verrykte kurrikulum wat wetenskaplik beproef en progressief en ouderdomstoepaslik ontwikkel om kleuters voor te berei op formele onderrig.

Spel vorm ‘n noodsaaklike deel van leer en ontwikkeling en deur spel word ons kleuters holisties ontwikkel in die volgende aspekte:

 Geestelik

 Emosioneel

 Perseptueel

 Sosiaal

 Kognitief

 Taalkundig

 Motories

Hierdie aspekte vorm die grondslag vir die voorvaardighede vir geletterdheid en gesyferdheid wat in Gr. 0 gevestig word met die Nasionale Kurrikulum as riglyn sodat kleuters met gemak kan leer lees, skryf en wiskundige berekeninge doen wanneer hulle formele onderrig betree.

Kleuters word deurlopend geassesseer en vorderingsverslae word een maal per termyn voltooi en met ouers bespreek.

Kundige ondersteuning is beskikbaar in die vorm van terapeute wat op die perseel werksaam is.

360 Virtuele besoek aan ons Skool

Dagprogram:

07:00    Aankoms

08:15    Skooldag begin!

Opening, gebed en register.

08:45    Gerigte aktiwiteite

Persepsie, Wetenskap, Taal, Wiskunde

09:15    Vryspel binne

Kunsaktiwiteite, Bak en Brou, Konstruksieapparaat, Fantasiespel, Boekhoekie ens.

10:15    Opruimtyd en Verjaarsdagkring

10:35    Toiletroetine en Verversings

11:00    Vryspel buite

Sandspel, Modderspel, Waterspel, Klim-en-klouter, Wielspeelgoed, Hindernisbane ens.

12:05    Opruimtyd

12:15    Gerigte aktiwiteite

Musiek, Beweging, Persepsie, Wiskunde, Opvoedkundige speelgoed

12:30    Storietyd!

Realistiese verhale, Fantasieverhale, Bybelverhale, Poppespel ens.

13:15    Middagverversings

13:30    Buitemuurse aktiwiteite begin

14:00    Middagprogram begin

15:55    Busmaats word na busse vergesel

16:00    Naskoolprogram tree in werking

17:45    Almal vertrek na ‘n besige dag by die skool!

Temabesprekings met tema-uitstallings, waaraan ons kinders fisies deelneem, lei tot kennisuitbreiding. Ongeveer 42 interessante temas word per jaar aangebied.

‘n Versie, wat verkieslik oor die tema handel, word in dieselfde tydgleuf as die temabespreking op ‘n volgende dag aangebied. Versies word volgens ouderdomme gedifferensieer.

Die hele dagprogram bestaan uit persepsie, maar aandag word ook in ‘n spesifieke les aan hierdie aspek gegee.  Aandag word aan visuele diskriminasie (wat betrokke is by wiskundige begrippe, -geletterdheid en –vaardigheid) gegee, asook ouditiewe diskriminasie (wat hoofsaaklik met taal te doen het), asook ruimtelike oriëntasie, taspersepsie, integrasie, ens.

Leerders het soveel moontlik geleentheid nodig om te eksperimenteer en te eksploreer.  Die probleemoplossende moontlikhede wat die wonder van Wetenskapeksperimente ontsluit, bied uitstekende geleenthede hiervoor.

Uitstappies | Besoekers aan die skool
Die leerders moet meer van hulself, hul gesinne, hul troeteldiere, die kos wat hul eet en hulle onmiddellike omgewing leer ken.  Hule moet hul name, adresse en telefoonnommers ken. Deur vir die leerders meer van hul eie omgewing en troeteldiere te leer, ervaar hulle sekuriteit en ‘n gevoel van verantwoordelikheid teenoor hul diere, hul speelgoed, ander mense en hul omgewing.

Kunsaktiwiteite | Opvoedkundige apparaat | Fantasiespel | Boekhoekie | Bak en brou

Die leerder kry die geleentheid om te kies uit ongeveer tien beskikbare aktiwiteite per dag, wat die kunsaktiwiteite insluit. Die eindproduk is totaal onbelangrik.  Wat belangrik is, is dat die leerder deelneem en vaardighede ontwikkel. Kunsaktiwiteite word afgewissel, maar bestaan daagliks uit verfaktiwiteite, wat drukwerk, verf met verskikllende dikte kwasse, verskillende soorte verf, verskillende soorte papier, insluit.  Tekenaktiwiteite met verskillende tekenapparaat, van dik vetkryte tot dun potlode, penne, selfgemaakte apparaat, viltpenne met wissellende diktes en vingers in sand op verskillende soorte papier of lap.  Verskillende items word geplak met verskillende soorte gom of lym.  Knipwerk word op verskillende maniere afgewissel om interessantheid te behou en vaardigheid te bevorder.  Rygwerk vorm ‘n belangrike deel van kunsaktiwiteite en kan met naald en wol gedoen word, of lyn en strooitjies, krale en toutjies, ens.  Die sensopatiese genot wat deegspel bied, maak daarvan ‘n uiters gewilde aktiwiteit, wat interessant afgewissel word.

Tydens vryspel binne word aandag gegee aan opvoedkundige speelgoed, bv. die bou van legkaarte en die bou van konstruksies met blokke, wat geleentheid skep vir die ontwikkeling van gesyferdheid.  Die fantasie-area gee geleentheid aan die leerder om volwasse rolle te vertolk en probleme uit te speel.

Die boekhoekie skep ‘n rustige omgewing waar die leerder stil kan verkeer en ‘n liefde vir boeke ontwikkel word.

Een keer per week word Bak en brou aangebied, waar die kleuter die geleentheid kry om voedsel self voor te berei, hoeveelhede af te tel of te meet en ‘n grafiese voorstelling van die resep te lees.

Bekendstelling van lied | Beweging | Slagwerk | Sangspeletjie

Musiek is ‘n kommunikasiemiddel en die leerder moet reeds vroeg hiermee kennis maak en ‘n liefde hiervoor ontwikkel.  Genoeg geleenthede vir sang moet geskep word, wat ‘n baie gewilde aktiwiteit vir die jong kind is. Kleuters beleef kontraste en toonhoogte en kan slaginstrumente of melodiese instrumente gebruik om self musiek te maak.  Hul dans en beweeg op maat van musiek. Die ritmiese vertolking van musiek is ‘n belangrike voor-vaardigheid vir formele lees.

Beweging met apparaat

Met bewegingsaktiwiteite word baie van groepwerk gebruik gemaak en probleemstelling help die leerders om planne te beraam om probleme op te los.  Dit bied spesifieke oefening en dit prikkel die leerder se inisiatief en denke. Hierdie aktiwiteite kan met- of sonder apparaat plaasvind en word deeglik vooraf beplan.

‘n Verjaarsdag is een van die belangrikste gebeurtenisse in die jong leerder se lewe en die verjaardag word ook so hanteer.

Met die toiletroetine word die leerder bewus gemaak van higiëne.  Gesonde gewoontes word aangekweek en die belangrikheid van die beperking van kieme word aangedui.

Wiskunde kry baie aandag gedurende verversingstyd, aangesien tafeldek een-tot-een afparing behels.  Leerders moet onthou hoeveel maatjies aan hul tafel sit. Gesonde eetgewoontes, higiëne en goeie tafelmaniere word bevorder.

Dit is belangrik dat leerders sal leer om op te ruim waar hulle gemors het en die waarde van netheid word beklemtoon. Leerders leer sommer om te sorteer en pasmaats uit te soek, wat wiskundige begrip bevorder.

Vryspel buite skep uiters noodsaaklike   ontwikkelingsgeleenthede vir die leerders.  Aktiwiteite wat daagliks aangebied word, sluit die volgende in en word daagliks afgewissel:
Wielspeelgoed, wat verskillende aksies, soos balans, trek- stoot- en trapaksies insluit.
Sandspel, waar van verskillende gekoopte apparaat gebruik gemaak kan word om mee te speel, of sommer afvalapparaat, wat gratis beskikbaar is.  Nat- of droë saagsels, eierdoppe, rys en modder word ook gebruik.
Houtwerk wat by ‘n regte werksbank met regte hamers en ander gereedskap gedoen word, bly ‘n leersame en opwindende aktiwiteit.
Die genot wat waterspel bied en die leergeleenthede wat dit skep, bly van die gewildste aktiwiteite wat aangebied word.
Fantasiespel bied die geleentheid om volwasse rolle te vertolk en help ook die skaam leerdertjie om te ontluik.
Balspel vorm ‘n belangrike deel van buitespel, aangesien dit oog- hand en oog- voet koördinasie bevorder.

Storietyd is een van die hoogtepunte van die dag en is baie belangrik vir woordeskatuitbreiding en taalontwikkeling.  Dit dien as ‘n rustige afsluiting van ‘n besige dag, asook geheueontwikkeling, woordeskat- en taaluitbreiding.

’n Besige kleuter is ‘n gelukkige kleuter.  Die belangrikste kenmerk van ons dagprogram is dus afwisseling en verskeidenheid.  Die aktiwiteite is interessant en uitdagend, maar nie onmoontlik, nie. Al spelende leer die kleuter en is daar ‘n voortdurende ontwikkeling van die sintuie, klein- en grootspiere, oog-hand en oog-hand-voetkoör-dinasie, stimulering van denke, inisiatief, die ontwikkeling van ‘n waaghouding en ‘n positiewe selfbeeld.

Welpierugby word deur ouerafrigters vir Gr.0 seuns aangebied tydens die rugbyseisoen.

Al ons kleuters neem jaarliks deel aan ons eie interne kunswedstryd met kunswerke wat in die klasse gemaak word en by die skool uitgestal word. ‘n Kundige in die gebied van kinderkuns beoordeel die stukke volgens die kleuter se ouderdom en ontwikkelingsvlak en elke kleuter ontvang ‘n sertifikaat en medalje.

Gr.0 leerders kry die geleentheid om deur die skool ingeskryf te word vir kunswedstryde waar ouderdomstoepaslike versies voorgedra word.

Buitemuurse aktiwiteite is beskikbaar teen ekstra koste as ‘n aanvulling tot die dagprogram wat reeds al die areas van ontwikkeling dek.

Buitemuurse aktiwiteite vir 2021:

Aktiwiteit: Aanbieder: Telefoonnr: Tyd: Kostes:
Intro Golf Phillip v d Merwe 083 468-0222 Maandag: 13:30
Dinsdag: van 07:30 (Oggend)
R150 Registrasie
R650 per termyn
Dance Mouse
Ballet
Bea van Wyk 082 873 5130 Maandag:
Gr. 000 – 13:00
Gr. 00 – 13:30
Gr. 0 – 14:00-14:30
Woensdae: 13:00 – 13:30
R180 Registrasie
R840 per termyn
Tennis Jean 084 457 2732 Maandag (Oggend)
07:45 – 08:30
1ste Kind:
R1100 per termyn
2de Kind:
R1000 per termyn
Acts Music Kidz Luzelle van Zyl 072 781 6838
luzelle.acts@ gmail.com
Dinsdag
07:45 – 08:15
R240 per maand
x 10 maande
Tiny Twisters
Tumbling
P. Holroyd 082 930 7526
Priscillaholroyd77@gmail.com
Dinsdag van 13:30 af Registrasie R160
R170 per maand
Kinderkinetika Heide-Mérie Verster 082 067 0909 Woensdag van
13:30 af
R100 Registrasie
R180 p/m of R1800 p/j
Experi-Maatjies
Wetenskap
Lee-Ann Stander 079 070 6530
leeann@experi.co.za
Donderdag van 13:30 af
Vrydag van 13:15
R750 p/termyn
Hokkie & Netbalpoppies
Gr. 00 en 0
Vanessa Viljoen 083 660-4707 Vrydag van 08:15 af (Oggend) Registrasie R220
R220 p/m
Feb tot Nov
(10x maande)
Sport Fanatix
Rugby Korrek
Dawid Grobler 081 575 2682 Vrydag van 08:15 af (Oggend) Registrasie R220
R220 p/m
Feb tot Nov
(10x maande)
Welpierugby
Gr. 0
Hanlie Kriel
Johann Pretorius
084 504 6920
083 271 8281
Apr tot Jun  |  DinsDon
13:00 tot 14:00
Saterdae – Wedstryde
Geen (Rugby Truitjie)
Skaak – Gr. 0
Alnerio 084 301 3932 Woensdag:
14:00 – 15:00
Geen

Ons voorskool is altyd aan die gang en ons spog graag oor ons nuus en aktiwiteite:

Voorskool: Instappie

September 18th, 2021|0 Comments

Voorskool: Instappie Die Welpies is elke jaar ongelooflik opgewonde wanneer die honde kom kuier! Oom Lloyd het ons kleuters mooi geleer hoe ons met ons hondjies tuis moet werk en wat ons kan gebruik [...]

Wetenskap-instappie

Maart 9th, 2020|0 Comments

Wetenskap-instappie: Wetenskap is wonderlik!Nagemaakte sneeu en borrels vol rook is net 'n paar van die eksperimente wat die Welpies geniet het met ons lekker instappie! [...]

Water- en waatlemoenfees

Maart 9th, 2020|0 Comments

Water- en waatlemoenfees: Die Welpies het vandag baljaar en met elke sintuig iets ervaar! Die reuk en smaak van suikersoet waatlemoen, die gevoel van koel water op hande en voete en die klank van [...]

Eerste skooldag 2020

Maart 9th, 2020|0 Comments

Eerste skooldag 2020: Wanneer die skoolgebou na ‘n lang stilte gevul word met opgewonde kinderstemmetjies wat lag en gesels kan dit net een ding beteken, die vakansie is verby! Die Voorskool verwelkom elke kleuter [...]

[/fusion_gallery]

Ons Personeel:

Jaco Lessing
Jaco LessingUitvoerende Hoof
Hanlie Kriel
Hanlie KrielVoorskoolhoof
Marsha Wagner
Marsha WagnerBemarker
Mariëtte Hattingh
Mariëtte HattinghSekretaresse
Amanda Breedt
Amanda BreedtGr.000 - Dinosourusklas
Zuanéll Potgieter
Zuanéll PotgieterGr.000 - Hasieklas
Karin Els
Karin ElsGr.00 - Gansieklas
Chané de Beer
Chané de BeerGr.00/0 -Voëltjieklas
Maritza Lindeque
Maritza LindequeGr.0 - Skapieklas
Anri Crafford
Anri CraffordGr.0 - Vlinderklas
Dina mofokeng
Dina mofokengAssistant
Eunice Mosikilli
Eunice MosikilliSkoonmaker
Martha Mabaso
Martha MabasoSkoonmaker
Nelisiwe Dlamini
Nelisiwe DlaminiSkoonmaker
Michael Chikopa
Michael ChikopaSekuriteitswag

Simon SibandaTerreinwerker

VOORSKOOL

LAERSKOOL

HOËRSKOOL