Voltooi die volgende vorm om u kind se

inskrywingsproses te begin.

  BESONDERHEDE VAN NUWE LEERDER:


  Volle name:
  Van:
  Noemnaam:
  Geboortedatum:
  ID Nommer:
  Kerkverband:
  Geslag:
  SeunDogter
  Nasionaliteit:
  Suid-AfrikaAnder
  Huistaal:
  AfrEngAnder
  Onderrigtaal:
  AfrEng
  Inskrywing/Toelatingsdatum:
  Graad van inskrywing:

  METODE VAN VERVOER:


  Metode van vervoer:
  PrivaatBusvervoer
  Busroete:

  MEDIESE INLIGTING:


  Kroniese siektes of allergieë:
  Medikasie:

  MEDIESEFONDS INLIGTING:


  Geen:
  Naam:
  Hooflid:
  Lidnommer:
  Telefoonnommer:
  Noodgevalnommer:

  FAMILIE-INLIGTING:


  Gesinstatus:
  Beide ouersGetroudGeskeiAnder
  Voogsorg:
  GrootouersEnkelouer-geskeiHersaamgestelAnder
  Ouer oorlede:
  GeenMoederVaderBeide

  NAASBESTAANDE INLIGTING:


  Naam:
  Verwantskap:
  Kontaknommer:

  VORIGE SKOOL:


  Vorige Skool:
  Telefoonnommer:
  Adres:
  Provinsie:
  Graad voltooi:
  Rede vir skoolverlating:

  INLIGTING VAN OUER/VOOG:

  Titel:
  Volle name:
  Van:
  Noemnaam:
  ID Nommer (Afskrif benodig):
  Selfoonnommer:
  E-pos:
  Woonadres:
  Posadres:
  Beroep:
  Werkgewer/Besigheidsnaam:
  Werk Kontaknommer:
  Woon die leerder by hierdie ouer:
  JaNee
  Fisiese werkadres:

  REKENPLIGTIGE INLIGTING/ANDER:

  Leeuwenhof Akademie vereis dat n rekenpligtige aangewys word.

  GROOTOUER/FAMILIELID: Inligting verpligtend.

  Titel:
  Volle name:
  Van:
  Noemnaam:
  ID Nommer (Verskaf afskrif):
  Selfoonnommer:
  E-pos:
  Woonadres:
  Posadres:

  Indien n Maatskappy of Trust verantwoordelik is, sal die volgende inligting verpligtend wees:

  Titel:
  Naam:
  Registrasienommer:
  Noemnaam:
  Kontaknommer:
  Kontakpersoon:
  E-pos:
  Maatskappy adres:
  Maatskappy posadres:

  Waar het u van die skool gehoor?

  Waar het u van die skool gehoor?

  KONTRAK MET SKOOL TEN OPSIGTE VAN BETALING:

  Die skool het 'n streng kredietbeleid. Ek/Ons onderneem om die beleid stiptelik na te kom en verstaan met wanbetaling van skoolfooie die skool geregtig is om:

  1. Sal die kredietbeleid van toepassing wees en sal die leerder uit die skool gesit word;
  2. Leerders sal aan geen toere of uitstappies mag deelneem nie;
  3. Leerder sal slegs ´n totale persentasie punt vir die termyn ontvang;
  4. Ek is bewus daarvan dat ek ´n nie-verhandelbare inskrywingsvooi van R3000.00 moet betaal; - Ek bevestig
  5. Kan daar van die applikant/e verwag word om hulle finansiële posisie aan die skool te openbaar indien kredietverlenging van die skool aangevra word:

  a. Aanvaar aanspreeklikheid vir die stiptelike betaling van onderriggelde en ander heffings vir aanspreeklike leerder/s. Ek onderneem om fooie voor of op die sewende (7) van elke maand soos volg te vereffen (Desember-fooie betaalbaar voor skool sluit):
  EenmaligMaandeliksKontant betalingKredietkaart MaandeliksInternet oorplasingDebietorder

  Kredietkaart Betalingsvorm

  Debiet Order Vorm

  b. Ek onderneem om die finansiële kantoor skriftelik in kennis te stel indien die fooie nie vereffen kan word nie.

  c. Ek is bewus daarvan dat, indien ek sou nalaat om by my onderneming te bly, die skool die nodige regstappe sal neem om die uitstaande bedrag te verhaal.

  d. Ek onderneem om drie (3) maande skriftelik kennis te gee indien my kind nie meer die skool bywoon nie.

  e. Ek verklaar dat ek die inskrywingsvorm volledig ingevul het en dat die besonderhede waar en korrek is.

  f. Ek het die Aansoek tot lidmaatskap kontrak van die skool gelees en verstaan en onderteken. Klik hier om die lidmaatskap kontrak af te laai - Klik hier om te bevestig dat u die kontrak deeglik deurgelees het: - Ek bevestig

  g. Ek het die Gedragskode gelees en verstaan die inhoud daarvan. Klik hier om die gedragskode af te laai - Klik hier om te bevestig dat u die gedragskode deeglik deurgelees het:- Ek bevestig

  h. Ek het die Sosialemediabeleid vir ouers gelees en verstaan die inhoud daarvan. Klik hier om die sosialemediabeleid vir ouers af te laai - Klik hier om te bevestig dat u die sosialemediabeleid vir ouers deeglik deurgelees het:- Ek bevestig

  i. Ek het die Ssosialemediabeleid vir leerders gelees en verstaan die inhoud daarvan. Klik hier om die sosialemediabeleid vir leerders af te laai - Klik hier om te bevestig dat u die sosialemediabeleid vir leerders deeglik deurgelees het:- Ek bevestig

  j. Ek verstaan dat my kind se inskrywing nie volledig is, of aanvaar is nie, tot die volgende volledige dokumente ingestuur is nie:
  1. ID Dokumente van albei ouers of voogte
  2. Geboortesertifikaat van leerder
  3. Bewys van woonadres
  4. Kopie van mediesefondskaart
  5. Leerder se laaste skoolrapport
  6. Bewys van suksesvolle betaling van die R3000 inskrywingsfooi
  7. U kind se nuutste skoolrekening.
  - Ek bevestig

  Ek/Ons die ouers/voog van onderneem om my / ons te hou by die ooreenkoms soos hierbo uiteengesit. Klik hier om al die bogenoemde terme te aanvaar en te bevestig

  LET WEL, ALLE DOKUMENTE WAT INGEDIEN MOET WORD MOET PER EPOS DEURGESTUUR WORD NA: marketing@leeuwenhof.co.za