(011) 622 1806/7 |Kantoorure: 08:00 - 16:00 | E-pos

Voorskool

Voorskool2018-11-28T04:43:39+00:00

Leeuwenhof Akademie – Voorskool:

By die Voorskool beleef ons elke dag as ‘n wonder van leer deur te speel.  Ons voertaal is Afrikaans, maar ons aanvaar Engelse kindertjies met ope arms.  Hul leer sommer gou Afrikaans aan en ons Afrikaanse kinders word tot tweetaligheid aangemoedig.  Ons hanteer kinders van drie jaar oud tot ses jaar oud.

Ons voertaal is Afrikaans, maar ons verwelkom Engelse maatjies.  Ons kinders is tweetalig – hul praat vlot Afrikaans, asook Engels.  Ons help Engelse maatjies om Afrikaans aan te leer.

Onderwysers:  Ons onderwyspersoneel is ten volle gekwalifiseerd.  Hul bied weekliks temas aan, waarvoor hul deeglik voorberei.

Aspekte waarop gefokus word:  Die emosionele-, sosiale-, perseptuele-, motoriese-, kognitiewe-, taal- en geestelike ontwikkeling van elke kindjie.

Ons fokus dus op die holistiese ontwikkeling van elke individuele kleuter.

Daar word in die voorvaardighede vir lees, skryf en wiskunde gespesialiseer.

Die kurrikulum vir Gr. R is op die Kurrikulum en Assesseringsverklarings van Suid-Afrika gebaseer, maar word voortdurend verryk en aangepas.  Vir elke ouderdomsgroep is daar ‘n ouderdomstoepaslike kurrikulum, wat deur die lesbeplanning van onderwysers uitgebrei en aangevul word.

Deurlopende assessering vind plaas, sodat leerinhoude aangepas kan word om elke kleuter in te sluit en te ondersteun.

Dagprogram:

Temabesprekings met tema-uitstallings, waaraan ons kinders fisies deelneem, lei tot kennisuitbreiding. Ongeveer 42 interessante temas word per jaar aangebied.

‘n Versie, wat verkieslik oor die tema handel, word in dieselfde tydgleuf as die temabespreking op ‘n volgende dag aangebied. Versies word volgens ouderdomme gedifferensieer.

Die hele dagprogram bestaan uit persepsie, maar aandag word ook in ‘n spesifieke les aan hierdie aspek gegee.  Aandag word aan visuele diskriminasie (wat betrokke is by wiskundige begrippe, -geletterdheid en –vaardigheid) gegee, asook ouditiewe diskriminasie (wat hoofsaaklik met taal te doen het), asook ruimtelike oriëntasie, taspersepsie, integrasie, ens.

Leerders het soveel moontlik geleentheid nodig om te eksperimenteer en te eksploreer.  Die probleemoplossende moontlikhede wat die wonder van Wetenskapeksperimente ontsluit, bied uitstekende geleenthede hiervoor.

Uitstappies | Besoekers aan die skool
Die leerders moet meer van hulself, hul gesinne, hul troeteldiere, die kos wat hul eet en hulle onmiddellike omgewing leer ken.  Hule moet hul name, adresse en telefoonnommers ken. Deur vir die leerders meer van hul eie omgewing en troeteldiere te leer, ervaar hulle sekuriteit en ‘n gevoel van verantwoordelikheid teenoor hul diere, hul speelgoed, ander mense en hul omgewing.

Kunsaktiwiteite | Opvoedkundige apparaat | Fantasiespel | Boekhoekie | Bak en brou

Die leerder kry die geleentheid om te kies uit ongeveer tien beskikbare aktiwiteite per dag, wat die kunsaktiwiteite insluit. Die eindproduk is totaal onbelangrik.  Wat belangrik is, is dat die leerder deelneem en vaardighede ontwikkel. Kunsaktiwiteite word afgewissel, maar bestaan daagliks uit verfaktiwiteite, wat drukwerk, verf met verskikllende dikte kwasse, verskillende soorte verf, verskillende soorte papier, insluit.  Tekenaktiwiteite met verskillende tekenapparaat, van dik vetkryte tot dun potlode, penne, selfgemaakte apparaat, viltpenne met wissellende diktes en vingers in sand op verskillende soorte papier of lap.  Verskillende items word geplak met verskillende soorte gom of lym.  Knipwerk word op verskillende maniere afgewissel om interessantheid te behou en vaardigheid te bevorder.  Rygwerk vorm ‘n belangrike deel van kunsaktiwiteite en kan met naald en wol gedoen word, of lyn en strooitjies, krale en toutjies, ens.  Die sensopatiese genot wat deegspel bied, maak daarvan ‘n uiters gewilde aktiwiteit, wat interessant afgewissel word.

Tydens vryspel binne word aandag gegee aan opvoedkundige speelgoed, bv. die bou van legkaarte en die bou van konstruksies met blokke, wat geleentheid skep vir die ontwikkeling van gesyferdheid.  Die fantasie-area gee geleentheid aan die leerder om volwasse rolle te vertolk en probleme uit te speel.

Die boekhoekie skep ‘n rustige omgewing waar die leerder stil kan verkeer en ‘n liefde vir boeke ontwikkel word.

Een keer per week word Bak en brou aangebied, waar die kleuter die geleentheid kry om voedsel self voor te berei, hoeveelhede af te tel of te meet en ‘n grafiese voorstelling van die resep te lees.

Bekendstelling van lied | Beweging | Slagwerk | Sangspeletjie

Musiek is ‘n kommunikasiemiddel en die leerder moet reeds vroeg hiermee kennis maak en ‘n liefde hiervoor ontwikkel.  Genoeg geleenthede vir sang moet geskep word, wat ‘n baie gewilde aktiwiteit vir die jong kind is. Kleuters beleef kontraste en toonhoogte en kan slaginstrumente of melodiese instrumente gebruik om self musiek te maak.  Hul dans en beweeg op maat van musiek. Die ritmiese vertolking van musiek is ‘n belangrike voor-vaardigheid vir formele lees.

Beweging met apparaat

Met bewegingsaktiwiteite word baie van groepwerk gebruik gemaak en probleemstelling help die leerders om planne te beraam om probleme op te los.  Dit bied spesifieke oefening en dit prikkel die leerder se inisiatief en denke. Hierdie aktiwiteite kan met- of sonder apparaat plaasvind en word deeglik vooraf beplan.

‘n Verjaarsdag is een van die belangrikste gebeurtenisse in die jong leerder se lewe en die verjaardag word ook so hanteer.

Met die toiletroetine word die leerder bewus gemaak van higiëne.  Gesonde gewoontes word aangekweek en die belangrikheid van die beperking van kieme word aangedui.

Wiskunde kry baie aandag gedurende verversingstyd, aangesien tafeldek een-tot-een afparing behels.  Leerders moet onthou hoeveel maatjies aan hul tafel sit. Gesonde eetgewoontes, higiëne en goeie tafelmaniere word bevorder.

Dit is belangrik dat leerders sal leer om op te ruim waar hulle gemors het en die waarde van netheid word beklemtoon. Leerders leer sommer om te sorteer en pasmaats uit te soek, wat wiskundige begrip bevorder.

Vryspel buite skep uiters noodsaaklike   ontwikkelingsgeleenthede vir die leerders.  Aktiwiteite wat daagliks aangebied word, sluit die volgende in en word daagliks afgewissel:
Wielspeelgoed, wat verskillende aksies, soos balans, trek- stoot- en trapaksies insluit.
Sandspel, waar van verskillende gekoopte apparaat gebruik gemaak kan word om mee te speel, of sommer afvalapparaat, wat gratis beskikbaar is.  Nat- of droë saagsels, eierdoppe, rys en modder word ook gebruik.
Houtwerk wat by ‘n regte werksbank met regte hamers en ander gereedskap gedoen word, bly ‘n leersame en opwindende aktiwiteit.
Die genot wat waterspel bied en die leergeleenthede wat dit skep, bly van die gewildste aktiwiteite wat aangebied word.
Fantasiespel bied die geleentheid om volwasse rolle te vertolk en help ook die skaam leerdertjie om te ontluik.
Balspel vorm ‘n belangrike deel van buitespel, aangesien dit oog- hand en oog- voet koördinasie bevorder.

Storietyd is een van die hoogtepunte van die dag en is baie belangrik vir woordeskatuitbreiding en taalontwikkeling.  Dit dien as ‘n rustige afsluiting van ‘n besige dag, asook geheueontwikkeling, woordeskat- en taaluitbreiding.

’n Besige kleuter is ‘n gelukkige kleuter.  Die belangrikste kenmerk van ons dagprogram is dus afwisseling en verskeidenheid.  Die aktiwiteite is interessant en uitdagend, maar nie onmoontlik, nie. Al spelende leer die kleuter en is daar ‘n voortdurende ontwikkeling van die sintuie, klein- en grootspiere, oog-hand en oog-hand-voetkoör-dinasie, stimulering van denke, inisiatief, die ontwikkeling van ‘n waaghouding en ‘n positiewe selfbeeld.

Buitemuurse aktiwiteite: word in die middae aangebied.  Die aktiwiteite is opsioneel, aangesien alle vaardighede gedurende die dagprogram aangespreek word.

Interessante uitstappies word onderneem en heelwat besoekers kom vermaak ons met hul kennis.

Buitemuurse aktiwiteite vir 2018:

Aktiwiteit: Aanbieder: Telefoonnr: Tyd: Kostes:
Intro Golf Phillip v d Merwe 083 468-0222 Maandag 13:30
Dinsdag van 07:30
R100 Registrasie
R620 per termyn
Dance Mouse Bea van Wyk 082 873 5130 Maandag 13:15 – 14:15 R150 Registrasie
R780 per termyn
Drama C J Cillié Laerskool 082 690 7660 Maandag
14:00-15:00
R150 Registrasie
R780 per termyn
Tennis Jean 084 457 2732 Maandag
07:45 – 08:30
R1000 per termyn
Acts Music Kidz Luzelle van Zyl 072 781 6838 Dinsdag
13:30 – 14:00
R220 Registrasie
R200 p/maand
Tiny Twisters

Tumbling

P. Holroyd 082 930-7526 Dinsdag
van 13:30
Registrasie R140
R160 per maand
Kinderkinetika Heide-Mérie Verster 082 067-0909 Woensdag van
13:30
R100 Registrasie
R165 p/maand
R1600 p/jaar
Ballerina Ivana Alaska Hulley 073 917 1164 Woensdag
13:30 – 14:30
R150 Registrasie
R780 p/termyn
Experi-Maatjies Lee-Ann Stander 079 070-6530 Donderdag van 13:30
Vrydag van 13:30
R750 p/termyn
Hokkie & Netbalpoppies
Gr. 00 en 0
Vanessa Viljoen 083 660-4707 Vrydag van 08:15 Registrasie R220
R220 p/maand
Feb tot Nov
Sport Fanatix
Rugby Korrek
Dawid Grobler 081 575-2682 Vrydag van 08:15 Registrasie R220
R220 p/maand
Feb tot Nov
Musiek Klavier,
Viool, kitaar
Kobie Pretorius
Laerskool
082 856 0540 Reelings Per individu
Welpierugby Wilna van
Rooyen
Govann Botha
083 454-2843
082 902-3933
Apr tot Jun
Dins, Don
13:00 tot 14:00
Sat – wedstryde
Geen (Rugby Truitjie)

Ons voorskool is altyd aan die gang en ons spog graag oor ons nuus en aktiwiteite:

Wetenskapdag

Oktober 4th, 2018|0 Comments

Wetenskapdag: Wat ‘n hoogtepunt! Ons doen weekliks wetenskapeksperimente, maar tydens die Wetenskapweek, het ons groot gegaan! Op Wetenskapdag het ons 28 eksperimente aangebied en ons maatjies kon wetenskap in aksie ervaar! [...]

Troeteldiere

Oktober 4th, 2018|0 Comments

Troeteldiere: Daar was gekloek, gekwaak, geblaf en geblaas by die Welpies tydens ons Troeteldiere week! Elke kleuter het ten minste een snaakse diertjie teëgekom met die verskeidenheid troeteldiere wat by die skool kom kuier [...]

Poppekas

Oktober 4th, 2018|0 Comments

Poppekas: Wanneer Machtelt ‘n poppekas kom aanbied, vibreer die lug van opwinding! Ons maatjies hang behoorlik aan die poppe se lippe! [...]

Pappa en Mammadag

Oktober 4th, 2018|0 Comments

Pappa en Mammadag: Wat is nou lekkerder as om vir ‘n dag in mamma en pappa se skoene (en klere) te baljaar! Elke kleuter het op sy of haar unieke manier ietsie van mamma [...]

Eduvet

Oktober 3rd, 2018|0 Comments

Eduvet: Eduvet het hierdie jaar ‘n draai by die Welpies gemaak en die kleuters het die geleentheid aangegryp om meer te leer oor ons gunsteling troeteldiere! [...]

Brandweer

Oktober 3rd, 2018|0 Comments

Brandweer:Wanneer die brandweer ons besoek, bars almal van opgewondenheid! Om darem ‘n brandweerslang te kan vashou wanneer die water met mening spuit, is ‘n ervaring om te onthou! [...]

Boeresport

Oktober 3rd, 2018|0 Comments

Boeresport:As afsluiting vir ons tema, My land en sy mense, word daar jaarliks lekker boeresport gehou! Jukskei, klippieskool en aartappelresies is maar net ‘n paar van die aktiwiteite, waaraan ons op hierdie prettige dag deelneem, [...]

Ons Personeel:

Johan Bezuidenhout
Johan BezuidenhoutUitvoerende Hoof
Wilna van Rooyen
Wilna van RooyenVoorskoolhoof
Colette Jacobs
Colette JacobsAdminustrasie
Amanda Breedt
Amanda BreedtGr.000 - Dinosourusklas
Zuanell Potgieter
Zuanell PotgieterGr.000 - Hasieklas
Jeannine Lamprecht
Jeannine LamprechtGr.00 - Gansieklas
Leretha Nel
Leretha NelGr.00 - Pikkewynklas
Hanlie Kriel
Hanlie KrielGr.0 - Kewertjieklas
Karin Els
Karin ElsGr.0 - Skapieklas
Margreet Hansen
Margreet HansenGr.0 - Beertjieklas

VOORSKOOL

LAERSKOOL

HOËRSKOOL

Ontvang ons weeklikse nuusbriewe

Onlangse Nuus

Kontak ons:

H/V Geldenhuis- en Antonstraat Bedfordview

Tel: (011) 622 1806/7

Faks: (011) 622 1679

Web: www.leeuwenhof.co.za